Studije i ogledi

Debora Kuk: Da li je moć uvek sekundarna u odnosu na ekonomiju?

U emisiji STUDIJE I OGLEDI od 20. do 24. januara možete slušati tekst Debore Kuk „Da li je moć uvek sekundarna u odnosu na ekonomiju?”.

Iako deluje da su stanovišta Teodora Adorna i Mišela Fukoa toliko različita da se ne mogu upoređivati, Debora Kuk u ovom tekstu nastoji da pokaže da njihove kritike kapitalizma iz drugačijih uglova pogađaju gotovo iste probleme. U tu svrhu, autorka prvo razmatra pitanje da li Marks i njegova snažna kritika kapitalizma još uvek pružaju koristan okvir za razumevanje načina na koji funkcionišu Zapadna društva. Potom upoređuje Adornove ideje o odnosu između ekonomije i države sa Fukoovim razmatranjem odnosa između disciplinskih ustanova, biopolitičke države i kapitalističke ekonomije, pri čemu posebo detaljno razmatra Fukoovo delo Rađanje biopolitike, pošto se upravo tu dogodio važan preokret u odnosima između ekonomije i države. Takođe će biti reči o onome što očito predstavlja srž razlike između teorija dvojice mislilaca – Adornove tvrdnje o sveprožimajućim razmenskim odnosima u Zapadnim društvima i Fukoove tvrdnje o sveprisutnim odnosima moći, a Rađanje biopolitike će poslužiti kao važan izvor i za tu analizu.

Najzad, posle analize razlika, procenjuju se sličnosti i čak uviđa izvesna kompatibilnost između njihovih kritičkih teorija. Debora Kuk piše: „tvrdim da Fukoova kritika moći može dopuniti Adornovu kritiku poznog kapitalizma, posebno zbog toga što se obojica bave našim istorijskim trenutkom, upozoravajući nas na moguće ponovno oživljavanje fašizma. U svom viđenju nacizma kao jednog oblika državnog kapitalizma, Adorno tvrdi da tamo gde država ima prevlast, dominacija postaje mnogo direktnija – i to verovatno na načine koje je Fuko opisao u svom razmatranju biopolitičkog državnog aparata bezbednosti, zajedno sa sve većim intervenisanjem na polju stanovništva... Adorno podseća čitaoce na stalnu važnost kritike kapitalizma za kritičku teoriju, i Fuko se slaže sa njim, premda se on sam ne upušta u tu teoriju. S druge strane, tvrdim da Adornova kritika prevlasti ekonomije u poznom kapitalizmu treba da se dopuni kritikom naše podređenosti moći. Fuko daje jedan ubedljiv primer, koji se delom zasniva na njegovom blagonaklonom čitanju Marksa, za tvrdnju da su neke borbe pre svega ukorenjene u moći. Budući da moć nije uvek sekundarna u odnosu na ekonomiju, Fuko pokazuje da kritička teorija ne bi trebalo da bude svedena na kritiku kapitalizma".

Tekst je deo autorkine knjige Adorno, Foukault and Critique of the West, objavljene u izdavačkoj kući Verso u Njujorku 2018. godine.

Prevela s engleskog Ivana Maksić.
Čitao Aleksandar Božović.
Urednica ciklusa Tanja Mijović.

broj komentara 0 pošalji komentar