Čitaj mi!

Pejović: Nenaplaćena potraživanja u 2019. premašila 135 milijardi

Nenaplaćena potraživanja po osnovu izvornih prihoda jedinica lokalnih samouprava 31. decembra 2019. godine iznosila su najmanje 135 milijardi dinara, što je dvostruko više od iznosa naplaćenih prihoda po istom osnovu u istoj godini, kaže predsednik Državne revizorske institucije Duško Pejović.

Duško Pejovićje rekao da nenaplaćena potraživanja po osnovu izvornih prihoda jedinica lokalnih samouprava u proseku iznose trećinu godišnjeg budžeta, a kod pojedinih dostižu i više od 50 odsto ukupnog godišnjeg budžeta.

Na konferenciji za novinare, Pejović je rekao da su od 2017. do 2019. godine potraživanja jedinica lokalne samouprave po osnovu izvornih prihoda porasla kod njih 107 u ukupnom iznosu od 9,6 milijardi dinara.

Dodao je da su istovremeno jedinice lokalne samouprave otpisale najmanje 12 milijardi dinara potraživanja po osnovu izvornih prihoda.

Revizori su utvrdili da jedinice lokalne samoprave nisu obezbedile plansko ažuriranje evidencija obveznika, kontinuitet u preduzimanju mera naplate, adekvatnu kontrolu i praćenje efekata, zbog čega je iznos nenaplaćenih izvornih prihoda značajan, a povećan je i rizik od njihovog otpisa.

Problemi u naplati izvornih prihoda, kako navodi Državna revizorska institucija u saopštenju, umanjuju finansijske kapacitete jedinica lokalne samouprave i utiču na obim i dinamiku realizacije planiranih rashoda i izdataka, kvalitet javnih usluga i potrebu za dodatnim transferima iz budžeta Srbije.

Pejović je rekao da izvorni prihodi u proseku čine između 30 i 40 odsto ukupnih sredstava jedinica lokalne samouprave, a za njihovo utvrđivanje, naplatu i kontrolu su nadležne jedinice lokalne samouprave.

Preporuke subjektima 

Kaže da sprovedene revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja ukazuju na to da evidencije o obveznicima i predmetu oporezivanja nisu ažurne i da jedinice lokalne samouprave izdaju mali broj opomena zbog dugovanja obveznika po osnovu izvornih prihoda.

Dodaje i da se mere prinudne naplate ili nedovoljno primenjuju ili gotovo potpuno izostaju.

Cilj revizije bio je da se oceni u kojoj meri su jedinice lokalne samouprave efikasne u obezbeđivanju potpune i pravovremene naplate izvornih prihoda.

Učešće gradova Beograd, Leskovac, Sremska Mitrovica i Opštine Aranđelovac, u ukupnim nenaplaćenim potraživanjima jedinica lokalne samouprave po osnovu izabranih izvornih prihoda iznosi 48 odsto, a na te subjekte revizije se odnosi i 51 odsto otpisanog iznosa potraživanja.

Kod svih jedinica lokalne samouprave, koje su bile subjekti revizije DRI, od 2017. do 2019. godine prisutan je porast nenaplaćenih potraživanja, a značajno učešće u nenaplaćenim potraživanjima odnosi se na porez na imovinu.

U evidencijama ta tri grada i jedne opštine nalaze se i potraživanja u ukupnom iznosu od 4,1 milijarde dinara koja nisu otpisana, a po kojima nije bilo uplata u roku od deset godina.

Beograd po ovom osnovu potražuje 3,6 milijardi dinara, Leskovac 232 miliona dinara, Aranđelovac 216 miliona dinara, a Sremska Mitrovica 56 miliona dinara.

Nakon sprovedene revizije, Državna revizorska institucija je subjektima revizije dala 38 preporuka radi otklanjanja uočenih nesvrsishodnosti.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">