Izbornu kampanju nadgleda 120 posmatrača Agencije za borbu protiv korupcije

Izbornu kampanju u Srbiji trenutno nadgleda 120 posmatrača Agencije za borbu protiv korupcije, koja apeluje na političke subjekte, nadležne organe i druge učesnike izbornog procesa da im omoguće da rade poslove za koje su angažovani.

Posmatrači prikupljaju podatke koje Agencija za borbu protiv korupcije koristi u uporednoj analizi aktivnosti kandidata, a u odnosu na podatke iz izveštaja o troškovima izborne kampanje, koje su politički subjekti dužni da podnesu u roku od 30 dana po proglašenju konačnih rezultata izbora, objašnjavaju u Agenciji.

Posmatrači su ovlašćeni da u ime Agencije kao terenski posmatrači, do dana izbora, ili kao koordinatori, do dana proglašenja konačnih rezultata izbora, nesmetano prikupljaju informacije i podatke u vezi sa aktivnostima političkih subjekata putem audio i video zapisa, fotografija u elektronskom formatu i prikupljenih primeraka izbornog materijala.

Koordinatori mogu da se obrate političkim subjektima, državnim organima, organima jedinice teritorijalne autonomije, organima jedinice lokalne samouprave i organa gradske opštine, kako bi prikupili informacije i podatke.

Posmatrači Agencije završili su stručne obuke za objektivno i nepristrasno prikupljanje podataka, nisu kandidati na izborima niti su angažovani u odborima za sprovođenje izbora.

Oni su, kako navodi Agencija, primer dobre prakse angažovanja građana u političkom i izbornom procesu.