Skupština izglasala Zakon o izgradnji "Tiršove dva"

Skupština Srbije usvojila je Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam za izgradnju nove univerzitetske dečje klinike, "Tiršova dva" u Beogradu. Poslanici su izglasali i set zakona iz oblasti saobraćaja kao i izmene i dopune Zakona o tržištu kapitala.

Ukupna vrednost projektne investicije procenjuje se na 75 miliona evra, a finansijsko učešće banke je u iznosu od 54 miliona evra.

Postojeća zgrada Univerzitetske dečje klinike Tiršova je objekat od pre Drugog svetskog rata za usluge pedijatrijske nege, koji je renoviran 1960-tih i 1990-tih godina.

Jedan od osnovnih problema za funkcionisanje sadašnje bolnice je nedostatak prostornih kapaciteta, zastareli i neefikasni sistemi za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, slaba zaštita od požara, zastarelo i neefikasno grejanje, previše bolesnika i porodica u neodgovarajućim hodnicima i premalim sobama.

U periodu od 2015. do 2018. godine, postojeća dečja klinika u Tiršovoj imala je preko 170.000 ambulantnih konsultacija i blizu 75.000 dana hospitalizacije u bolničkim jedinicama.

Skupština Srbije usvojila je set zakona iz oblasti saobraćaja, među kojima je poseban zakon (leks specijalis) koji treba da ubrza izgradnju za državu važnih infrastrukturnih projekata poput auto-puteva.

Reč je o posebnom Zakonu o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Srbiju.

Donošenje zakona omogućiće, pored ostalog, ranije puštanje u saobraćaj određenihonica puteva, raniji povraćaj uloženih sredstava, kao i efikasnije korišćenje budžetskih i kreditnih sredstava.

Zakonom se, između ostalog, skraćuju se rokovi postupanja organa koji sprovodi eksprprijaciju, kao i sve administartivne procedure koje su se u praksi pokazale kao neefikasne prilikom izgradnje linijskih infrastrukturnih objekata.

Poslanici parlanenta usvojili su i izmene i dopune Zakona o tržištu kapitala kojim se omogućava povećanje baza i struktura potencijalnih investitora koji će ulagati u domaće hartije od vrednosti.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je u raspravi da će strani investitori i fondovi na brz i efikasan način moći da ulažu u domaće hartije od vrednosti i u srpsko tržište kapitala.

Mali je tada naveo da se predloženim izmenama postiže usaglašavanje odredbi Zakona o tržištu kapitala sa Zakonom o javnom dugu.

Istakao je da se prošle godine Srbija vratila na međunarodno tržište kapitala, gde je imala dve veoma uspešne emisije evroobveznica, i to po istorijski najnižim kamatnim stopama.

Naveo je da su srpske obveznice uvrštene na listu za potencijalno uključivanje u Džej-Pi Morganov indeks državnih obveznica zemalja u razvoju.

Olakšan postupak licenciranja inženjera

Poslanici su izglasali izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji koji se usklađuje sa propisima EU, a najznačajnije izmene tiču se profesionalnih kvalifikacija, odnosno regulisanih profesija u oblasti planiranja i izgradnje, tj. izdavanja licenci inženjerima, arhitektama i prostornim planerima i sticanje prava na obavljanje stručnih poslova u okviru tih profesija.

U oblasti licenciranja inženjera, smanjen je broj administrativnih procedura. Izmenama zakona se prvi put uvodi pojam metroa, kao vrste linijskog infrastrukturnog objekta.

Zakon o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru treba da omogući da ova oblast bude uređena jednim propisom umesto sadašnja tri, da nadležnost za vođenje i održavanje bude objedinjena kod Republičkog geodetskog zavoda kao i da proces ažuriranja podataka i njihovu razmenu između državnih organa učini efikasnijim.

Usvajanje predloga zakona se omogućava i da se podaci iz ovih registara koriste u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava, što će doprineti većem kvalitetu pružanja javnih usluga za građane.

Izmene Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, ima za cilj da se poveća maksimalna spratnost objekata koji se grade u okviru ovog projekta (sa šest na osam spratova).

Parlamentarci su usvojili i izmene i dopune Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, koje treba da omoguće efikasniju primenu zakonskih odredbi u praksi, između ostalog u delu obezbeđivanja bankarskih garancija, i doprinesu da se okonča svojinska transformacija zemljišta, i poveća promet građevinskog zemljišta i izgradnja na njemu.

Poslednji tradicionalni popis stanovništva

Poslanici su usvojili i Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine kojim se obezbeđuju podaci o vitalnim, etničkim, ekonomskim, obrazovnim, migracionim i drugim obeležjima stanovništva, koji su neophodni za dobijanje precizne slike trenutnog stanja, ali i za projekcije budućih kretanja, a naročito za realno sagledavanje obima i posledica iseljavanja stanovništva.

Ovo bi trebalo da bude poslednji popis u Srbiji koji se sprovodi na tradicionalan način, odnosno neposrednim pojedinačnim popisivanjem svih jedinica.

Izmenama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju se regulišu uslovi za prodaju voznih karata i drugih prevoznih isprava putem interneta.

Poslanici su usvojili i dva zakona iz oblasti vodnog saobraćaja. Izmene i dopune Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama omogućavaju prenos nadležnosti sa Agencije za upravljanje lukama na resorno ministarstvo.

Zakon o hidrografskoj delatnosti ima za cilj da uredi pravni okvir za obavljanje hidrografske delatnosti.

Takođe Zakon predviđa da Direkcija za vodne puteve uspostavi i upravlja Centralnom bazom hidrografskih podataka kao integrisanim informacionim sistemom za podatke iz ove oblasti.

broj komentara 0 pošalji komentar