RTS Drama: Programska šema - četvrtak, 11. apr 2019

07:49
Pozorište u kući, 19-26, r.
12
08:21
Pozorište u kući, 20-26, r.
12
08:53
Otvorena vrata, 28-34, r.
12
09:40
Prvaci sveta, 7-13, r.
12
10:30
Cvat lipe na Balkanu, 11-13, r.
12
13:49
Pozorište u kući, 19-26, r.
12
14:21
Pozorište u kući, 20-26, r.
12
14:53
Otvorena vrata, 28-34, r.
12
15:40
Prvaci sveta, 7-13, r.
12
16:30
Cvat lipe na Balkanu, 11-13, r.
12
19:31
Pozorište u kući, 21-26
12
20:05
Pozorište u kući, 22-26
12
20:41
Otvorena vrata, 29-34
12
21:22
Cvat lipe na Balkanu, 12-13
12
01:31
Pozorište u kući, 21-26, r.
12
02:05
Pozorište u kući, 22-26, r.
12
02:41
Otvorena vrata, 29-34, r.
12
03:22
Cvat lipe na Balkanu, 12-13, r.
12