Trezor: Prvi domaći televizijski festival, jun 1965

Prvi i poslednji JRT Festival i Noć i magla

Prvi i poslednji JRT Festival - Prvi Festival JRT održan je kao programska manifestacija Sedam dana ju­go­slovenske televizije, 1965. Takmičarski program emitovan je kroz celu JRT mrežu, a ocenjivao ga je žiri koji je zasedao na Bledu. Godine 1967. održan je prvi Festival JRT na Bledu zatim se od 1973. do 1981. održava u Portorožu. Godine 1982. nije bilo festivala. Od 1983. do 1985. organizovani su tzv. Dani ju­­go­slo­­ven­­ske televizije prika­zivanjem emisija na II kanalu. Nagrada ni­je bilo. Go­dine 1986. ni­je bilo zajed­nič­kih ma­ni­fes­ta­cija. Od 1987. počinje re­dovno odr­ža­va­nje Fes­ti­va­la JRT u Neu­mu koji je koncipovan kao i prvi fes­tivali u Por­­torožu: tak­mi­če­nje programa, susreti TV poslenika i stva­ra­laca, razme­na iskustava na okru­glim stolovima. Poslednji Festival JRT održan je ma­ja 1991. godine. U sklopu ove kreativne upotrebe arhive, uvršten je i arhivski snimak govora direktora televizije Zdravka Vukovića koji je označio početak festivala Sedam dana televizije. Autori "Teveteke" objavili su i belešku koja stoji u dokumentacionom kartonu uz filmsku traku, a koja glasi: "Gledali ste arhivski snimak izlaganja Zdravka Vukovića kojim je otvorio Prvi festival JRT, 21. aprila 1965; drug Zdravko Vuković je snimljen na VTR u Studiju Beograd, 19. maja i odmah prenet trasom u Televiziju Zagreb gde je snimljen na VTR i emitovan 21. juna na početku nedelje u kojoj su svi TV centri prikazivali svoja najbolja ostvarenja; ovo je snimak druge verzije u kojoj je bilo lapsusa; emitovana je treća verzija."

- Premijerno emitovano u "Teveteci" 23.04.1998; reprizirano u "Trezoru 29.11.2007

Noć i magla (nepotpuno)  - Je­dan mladić posle 20 godina polazi na malo hodočašće us­po­me­na­ma. Pisac ga prati od trenutka susreta sa nekadašnjom uči­te­ljicom. Tema je evokacija detinjstva, relativnost sećanja i nesporazumi oko toga šta je java, a šta san... Ovo je prvi TV scenario Danila Kiša. Iz kritike: "...Ne treba zaboraviti ni Slavoljuba Stefanovića Ravasija, či­je režije u poslednje vreme plene svojom zrelošću i mirom. Ret­ko ko na našoj televiziji ume da u tolikoj meri poveruje tek­stu koji režira i da mu se preda do kraja i bez zadnjih na­me­ra. Ona stara sentenca 'život piše drame' mora se dopuniti po­datkom da Ravasi ume da ih režira." ("Književne novine", 20.01.1968). Nagrade na Festivalu JRT, Bled '68: - Bagrada za najbolje ostvarenje; - prva nagrada za scenario Danilu Kišu. Snimak drama Noć i magla nije u celini sačuvan - nedostaje poslednjih 7 minuta i 23 sekunde

- Uloge : Ljiljana Krstić, Svetolik Nikačević, Mihailo Janketić
- Scenarista Danilo Kiš, kompozitor Vojislav Mokranjac, scenograf Dragoljub Lazarević, kostimograf  Mara Finci, kamermani Bratislav grbićm Dušjo tefanović; reditelj Slavoljub Stefanović Ravasi
- Premijerno emitovano 15.01.1968, reprizirano 12.016.1968, Redakcija dramskog programa, urednik Vasilije Popović;  reprizirano u "Teveteci" 30.10.1998, u "Trezoru" 10.01.2004

broj komentara 0 pošalji komentar