Nauka 50: Citati

Šta citati i citiranje sve mere? Koliko postoji vrsta citata? Po čemu se jedni od drugih razlikuju? Kakvu nam tajnu otkriva ili skriva Hiršov indeks? Ko je od naših istraživača prvi i po broju citata i po Hiršovom indeksu? U kolikoj se meri citiranje uvažava prilikom izbora u naučna zvanja ili u Srpsku akademiju nauka i umetnosti? Gde se sve može proveriti koliko je neko citiran?

Pedeset ni po čemu nije osobit broj, ali nije ni nezanimljiv. Pitagorejci ga nisu slavili, iako su brojevima pripisivali božanska svojstva. Ni savremeni matematičari ga ne izdvajaju. Deljiv je sa 1, 2, 5, 10, 25 i sa samim sobom, rimski se piše kao veliko latinično slovo L, u računarskom ili digitalnom obliku to je niz od 110010, u "Kabali" postoji 50 kapija mudrosti i 50 kapija nečistoće, u religiji - pa i u svakodnevnom životu - obeležava veliki jubilej, u procentima označava savršenu polovinu, u fizici je jedan od sedam "magičnih brojeva" koji predstavljaju zbir izuzetno čvrsto povezanih protona ili neutrona u jezgru atoma, a u hemiji je to atomski broj kalaja. U sledećim sedmicama naši sagovornici razotkriće vam šta svaki od navedenih pojmova oličava u duhu najnovijih naučnih saznanja i u svetlu najdrevnijih tumačenja. U ovoj epizodi "Nauke 50" autor serije Stanko Stojiljković razgovara sa prof. dr Zoranom Nikolićem.

Prof. dr Zoran Nikolić je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Bio je docent na istom fakultetu, a potom vanredni profesor. Publikovao je 41 rad u međunarodnim naučnim časopisima i 9 u ostalim časopisima. Bio je član dekanskog kolegijuma, kao direktor Instituta za fiziku Fizičkog fakulteta i član radne grupe za izmene Pravilnika o izboru u naučna zvanja, imenovane od strane Nacionalnog saveta za nauku. Od 2002. godine bavi se prikupljanjima i obradama podataka za Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje ga angažuje za: analize bibliografskih podataka, simulacije napredovanja, evaluacije naučnih rezultata pojedinaca i projekata, utvrđivanja kompetencije i automatske kategorizacije istraživača u svim dosadašnjim projektnim ciklusima. Oblast interesovanja mu je primenjena fizika.

Autor serije: Stanko Stojiljković
Urednik serije: Aleksandra Daničić
Montaža: Vladimir Jović
Režija: Milica Mitrović

broj komentara 0 pošalji komentar