Životna sredina i zdravlje-Štedi resurse, recikliraj

Cirkularna ekonomija podrazumeva reciklažu i vraćanje u upotrebu materijala iz otpada u privredu i energetiku. Deponovanjem se vrednosti materijala sadržanih u otpadu gube, a tako i novac potreban za proizvodnju novih proizvoda.

Koncept cirkularne ekonomije zalaže se najpre za smanjivanje otpada, njegovu ponovnu upotrebu, kao i stvaranje energije iz otpada. „Reciklaža" je svaki postupak pomoću kog se otpadni materijali prerađuju u proizvode ili materijale koji će imati prvobitnu ili neku drugu namenu.
Ovakav koncept štedi resurse i energiju, stvarajući zdraviju životnu sredinu, dok istovremeno nudi mogućnost otvaranja novih radnih mesta u reciklažnoj industriji.